Expertisepunt

De leraren, mentoren, docent-coördinatoren, ondersteuningscoördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen kunt worden met speciale en deskundige begeleiding of extra ondersteuning, verwijzen zij je door naar de ondersteuningscoördinator en het Expertisepunt. Daar zijn dagelijks medewerkers aanwezig. Deze vaste plek in de school is te vinden vlakbij de ingang.

Samen bekijken we welke hulp en/of begeleiding je nodig hebt. Als het nodig is, kan schoolmaatschappelijk werk betrokken worden in het proces. In- en uitstroom bij het Expertisepunt wordt geregeld door Dhr. Wissink, ondersteuningscoördinator.

Voor wie?

Het Expertisepunt is er voor leerlingen:

 • met een specifieke ondersteuningsbehoefte
 • die binnen het onderwijs dreigen vast te lopen
 • die op sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben
 • die een time-out nodig hebben
 • die extra hulp nodig hebben bij de overstap van basis naar voorgezet onderwijs

 Wat biedt het Expertisepunt?

 • opvang in het Expertisepunt, als reguliere lessen niet goed verlopen;
 • hulp bij structuurproblematiek door structurering van regels en onoverzichtelijke schoolsituaties, gebruik van studieboeken, school- en huiswerk;
 • een rustige plek om het schoolwerk te kunnen doen voor leerlingen die door het Expertisepunt begeleid worden. Voor overige leerlingen is er het ‘open leercentrum’ en de mediatheek;
 • hulp en coaching bij een ruzie;
 • gedragsregulatie / een time-out
 • hulp bij sociaal-emotioneel functioneren, o.a. faalangst en weerbaarheid;
 • het bieden van hulp als problematiek in de thuissituatie de schoolgang negatief beïnvloedt d.m.v. het aan het Expertisepunt verbonden schoolmaatschappelijk werk;
 • ondersteuning voor mentoren en leraren.

Vragen?

Neem contact op met het Expertisepuntteam via 055-3575370 of  r.folkers@sprengeloo.nl
Ondersteuningscoördinator: dhr. A. Wissink, a.wissink@sprengeloo.nl

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Gaat het thuis of op school om wat voor reden dan ook niet goed, dan kun je bij het SMW terecht. Het kan zijn dat je gepest wordt of lastiggevallen wordt door een loverboy. Of dat je je verdrietig voelt omdat je ouders gescheiden zijn. Of dat je het moeilijk vindt om vrienden te maken. Kortom: als je hulp nodig hebt die je mentor je niet kan geven, dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. We kunnen je ook doorverwijzen naar het algemene maatschappelijk werk. 

Kernteam
Het kernteam is een samenstelling van mensen van binnen en buiten de school die snel moeten kunnen handelen. Dit kernteam komt eens per twee weken op donderdagmiddag bij elkaar of, indien nodig, op afroep de eerstvolgende donderdag na de aanmelding.
Hierin zitten vertegenwoordigers van school, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en de GGD. Het zijn gespecialiseerde mensen die weten wat jou op jouw leeftijd allemaal dwars kan zitten. Op school of thuis. Ze zijn verplicht jou zo goed als ze kunnen te helpen en ze hebben de belofte afgelegd dat ze met niemand anders dan met elkaar jouw situatie bespreken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat andere leerlingen of leraren zonder jouw toestemming iets te horen krijgen. Een uitzondering kan gemaakt worden als de veiligheid van jou of iemand anders in gevaar is. 

Schoolarts

Een schoolarts is een jeugdarts. Hij of zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je van adviezen te voorzien. In klas 2 breng je in ieder geval een bezoek aan de schoolarts voor onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor dit onderzoek krijg je een uitnodiging. Je ouders hoeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel.

CJG
Ouders en leerlingen kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin (Apeldoorn).Het CJG biedt preventieve en lichte zorg. Als het nodig is, verwijzen ze ouders en jongeren naar andere vormen van jeugdhulp. Ze werken hierin samen met de huisartsen.

Bezoek de website van het CJG voor meer informatie.  http://www.cjgapeldoorn.nl

Verwijsindex
De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar).

Hulpverleners die zich ernstig zorgen maken over een jongere, geven dit aan in de Verwijsindex. Door de meldingen in de Verwijsindex weten hulpverleners sneller of een jongere ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Hierdoor blijft de jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover geïnformeerd.
Bezoek voor meer informatie de website van de Verwijsindex Gelderland. http://www.verwijsindexgelderland.nl


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring