Open Leer Centrum (OLC)

Waarvoor is het OLC bedoeld?

Het OLC biedt je de mogelijkheid om op school aan de slag te gaan met een (huiswerk)opdracht in bijvoorbeeld een tussenuur. Je kunt ook een spelletje doen of lekker onderuit gezakt op een zitzak een boek lezen.

Het OLC is alleen toegankelijk onder toezicht van een Sprengeloo personeelslid. Als er niemand is, is het OLC gesloten!
Het OLC is te vinden in de techniektoren, op de eerste verdieping.

Bij het OLC vind je ook:

 • de verzuimcoördinator (de heer Streppel)
 • de opvang (in geval van verwijdering uit de les)
 • de mediatheek
 • de schoolbibliotheek
 • het decanaat
 • het kantoor van de ondersteuningscoördinator (de heer Wissink)
Kluisje & Schoolpas

Bepalingen huur kluisje

 • De huur van een kluisje bedraagt € 7,-  per schooljaar (betaling gaat via schoolloket).
 • De kluisjes zijn eigendom van de school.
 • De leerling is verantwoordelijk voor het door hem/haar gehuurde kluisje. Wanneer een leerling merkt dat er iets niet in orde is met het kluisje, is hij/zij verplicht dit te melden bij de conciërge.
 • De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vermissing van (een deel van) de  inhoud van een kluisje.
 • Een andermans kluisje wordt niet geopend mits er schriftelijk toestemming van ouder(s)/verzorger(s) is.
 • De school heeft het recht het garderobekluisje te openen. Als daarin zaken aangetroffen worden die een leerling volgens het leerlingenstatuut of schoolreglement niet in zijn bezit mag hebben, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. De docentcoördinator neemt hierover een besluit.
 • Er worden geen mededelingen gedaan over een kluisje of de inhoud daarvan aan anderen dan aan de huurder van het kluisje of diens wettelijke vertegenwoordigers.
 • Voor de zomervakantie moet het kluisje helemaal leeg gemaakt worden. Spullen die dan achtergelaten worden, worden weggegooid.
 • Indien leerlingen onderling van kluis willen ruilen, dient dit te gebeuren in overleg met de conciërge op het OLC.
 • Als er geen gebruik gemaakt wordt van een kluisje, dient dit doorgegeven te worden voor 1 september middels een e-mail aan de administratie (m.aalpoel@sprengeloo.nl)
Bepalingen schoolpas
 • Een schoolpas wordt vanaf leerjaar 1 aan een leerling verstrekt voor allerlei doeleinden (legitimatie, uitlenen van boeken, openen van het kluisje).
 • Een schoolpas is een persoonlijk voorwerp. Misbruik door anderen dan de rechtmatige gebruiker kan tot disciplinaire maatregelen leiden.
 • Bij verlies van of schade aan het pasje, moet de leerling een nieuwe pas kopen. Deze kost € 7,50. De leerling betaalt dit bedrag bij de administratie, krijgt een betalingsbewijs en levert dit in bij dhr. Streppel op het OLC. Vanaf dat moment krijgt de leerling een tijdelijke pas mee. Als de nieuwe pas gemaakt is, krijgt de leerling een mail. Vanaf dat moment kan de tijdelijke pas omgeruild worden voor een nieuwe pas.
 • De schoolpas moet aan het eind van het schooljaar weer ingeleverd worden. In de zomervakantie worden de kluisjes via de pasjes toegewezen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt de leerling zijn/haar pas weer retour via de mentor.
 • Bij het (vroegtijdig)verlaten van de school moet de schoolpas ingeleverd worden op het OLC. Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring